Queue using two stacks leetcode

Mehlala ya pebofatso

How old is minnie mouse

Mehlala ya pebofatso

Rare color pitbull puppies for sale

Ka tsela e tshwanang, mehlala ya dipampiri tsa tlhahlobo ha e yo empa titjhere e ka rala pampiri e ntse e shebile mehlala e fanweng mona. Tokomane ena e qala ka ho fana ka tafole e bontshang tekanyetso ya semmuso mme mehlala e shebile mesebetsana e tshwanelang ho etswa mona sehlopheng sena. E rate, o e sebedise ka toka le lerato.